Rejestracja

Wprowadź dane swojej szkoły, swoje oraz swojego zespołu.

Dane szkoły

Jeśli Twojej instytucji nie ma na liście lub podane dane są błędne, skontaktuj się z nami.

Dane konta zespołu

Podaj dane, które będą używane przez cały zespół do logowania się na platformę. UWAGA! Wszyscy uczestnicy programu używają jednego, tego samego konta.

Wybierz wersję programu

Wybierz, w jakiej wersji programu bierzesz udział: czy w "Młodzi głosują", czy w "Młodzi głosują +".

W podstawowej wersji programu, czyli w "Młodzi głosują" bierze udział opiekun (nauczyciel/ka lub pełnoletni uczeń/uczennica) i zespół uczniów i uczennic (max 12 osób). W tej wersji, aby ukończyć program, zespół musi jedynie zorganizować symulację wyborów w szkole i opisać ją na platformie, wprowadzając wyniki głosowania. Szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Dane koordynatora

Dane uczestników

Prosimy o podanie danych uczniów i uczennic zaangażowanych w projekt (grupa projektowa max. 12 osób)

Jeśli nie wiesz jeszcze, kto będzie brał udział w programie, to we wrześniu będziesz mógł uzupełnić skład zespołu na platformie.

Dane Dyrektora

 

Zgody i oświadczenia

Mam zgodę dyrekcji szkoły na organizację szkolnych wyborów do polskiego parlamentu 2019

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem programu i akceptuję wszystkie jego postanowienia.

Zaświadczam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zostały podane za zgodą osób, których te dane dotyczą.

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy. Dane o umowie, w tym Twoje dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczysz, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane osobowe związane z umową są przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres. Masz prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO).

Oświadczam, że podane w formularzu zgłoszeniowym dane uczniów zostały umieszczone za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy zostali wcześniej poinformowani o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach programu określonych w Regulaminie.

Zaświadczam, że wszystkie osoby zgłoszone w niniejszym formularzu, zapoznały się z Regulaminem programu i zaakceptowały jego warunki.